Tietosuojakäytäntö

Ravsisu Oy:n asiakas- ja markkinointirekisterin Tietosuojakäytäntö

Ravsisu Oy Y-tunnus 3091682-9, Verkkosivustomme osoite on: http://www.ravsisu.fi.

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan asiakas- ja markkinointirekisteriin tallennetuista tiedoista sekä miten tietoja käsitellään.

Ravsisu Oy noudattaa Euroopan Unionin yleistä tietosuoja-asetusta (2016/679, ”GDPR”) sekä tietosuoja-asetusta täydentävää Suomen tietosuojalakia (1050/2018) ja lakia sähköisen viestinnän palveluista (917/2014).

Mitä tietoja kerätään?

Asiakas- ja markkinointirekisteri sisältää Ravsisu Oy:n asiakkaat tai heidän yhteyshenkilöt tai potentiaaliset asiakkaat ja heidän yhteyshenkilöt tai Ravsisu Oy:oon yhteydessä olleet henkilöt ja uutiskirjeiden tilaajat sekä markkinointiluvan antaneet.

Yhteystiedot

Asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden nimi, puhelin, sähköposti.
Markkinointiluvan antaneiden nimi, sähköposti, puhelinnumero sekä kiinnostustiedot.

Asiakastapahtumatiedot sekä sopimus- ja tuotetiedot

Tiedot tuotteiden tai palveluiden ostoista, annetut tarjoukset sekä tehdyt sopimukset. Tiedot toimituksista ja maksutavoista.

Rekisteröidyn antamat suostumukset ja kiellot

Suoramarkkinointiluvat ja –kiellot sekä tiedot uutiskirjeiden tilauksista.

Käyttäytymistiedot sekä tekniset tunnistamistiedot

Rekisteröityneen käyttäytymistiedot verkkopalveluissamme. Tiedot kohdennettujen toimenpiteiden toteuttamisesta ja tuloksista. Tekniset tunnistetiedot: IP-osoite, käytettävä selain, käyttöjärjestelmä, laitemalli sekä evästeet ja muut tunnisteet.

Miten Ravsisu Oy kerää tietoa

Tietoja kerätään asiakkaalta itseltään tilauksessa, tarjouspyynnössä, sopimuksessa tai muun tiedustelun yhteydessä asiakkuuden hoitamiseksi.

Uutiskirjeen tilauksen, verkko-ostosten ja koulutuksien ilmoittautumisen yhteydessä sekä erilaisiin palveluihin, markkinointikampanjoihin ja kilpailuihin rekisteröitymisen/ilmoittautumisen yhteydessä rekisteröidyltä itseltään tämän suostumuksella.

Erilaisten tilaisuuksien ja tapahtumien yhteydessä rekisteröidyltä itseltään tämän suostumuksella.

Henkilötietoja voidaan myös kerätä julkisista lähteistä tai henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.

Tietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietojen käsitellään asiakassuhteen hoitamisen sekä mielipide- tai markkinatutkimuksen yhteydessä.

Rekisterissä olevia tietoja voidaan käyttää myös asiakkaiden segmentointiin, myynti- ja markkinointitoimenpiteiden sekä asiakasviestinnän kohdentamiseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme.

Rekisterissä olevien henkilötietojen käsittely perustuu sopimukseen, suostumukseen tai oikeutettuun etuun.

Lakisääteiset velvollisuudet sisältäen kirjanpitolain.

Tietojen säilytys

Rekisteröityjen henkilötietoihin on pääsy vain tiettyjen ohjelmistojen käyttäjillä. Lisäksi käyttöoikeudet on rajattu niin, että tietojen muuttaminen on mahdollista vain siihen oikeutetuilla henkilöillä. Käsittelemme kaikkia henkilötietoja tietoturvallisesti ja lainsäädännön edellyttämällä tavalla sekä kehittämme ja tarkastamme tietoturvallisuutta järjestelmällisesti. Ravsisu Oy:n henkilökuntaa (myös harjoittelijoita ja toimeksiantoja suorittavia) koskee julkisuuslain (621/1999) mukainen vaitiolovelvollisuus ja hyväksikäyttökielto (23 §).

Henkilötietoja säilytetään vähintään asiakassuhteen keston ajan tai niin pitkään, kuin on tarpeellista tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi, ellei lainsäädäntö velvoita säilyttämään henkilötietoja pidempään.

Kun henkilötietoa ei enää tarvita edellä määritellyllä tavalla, tiedot poistetaan ilman aiheetonta viivytystä.

Kuka käsittelee henkilötietoja?

Rekisteritietoja käsittelee Ravsisu Oy:n henkilökunta.

Rekisteritietoja ei pääsääntöisesti luovuteta Ravsisu Oy:n ulkopuolelle tai yhteistyökumppaneiden käyttöön.

Voimme kuitenkin jakaa henkilötietoja seuraavissa tapauksissa alla mainittujen tahojen kanssa:

Infrastruktuuri- ja IT-palveluita tarjoavat yritykset. Tällöin voidaan käyttää palvelimia, jotka sijaitsevat eri maassa kuin, jossa käyttäjä on käyttänyt palveluitamme. Tietoja voidaan tällöin siirtää EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle tietosuoja-asetuksen sallimalla tavalla.

Mitä oikeuksia rekisteröidyllä on?

Jokaisella Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa tietonsa (artikla 15) tekemällä tätä koskeva pyyntö Ravsisu Oy:lle alla olevan ohjeen mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus muuttaa tai oikaista yhteystietojansa (artikla 16) tekemällä tätä koskeva pyyntö Ravsisu Oylle rekisteröityjen oikeuksia koskevan ohjeen mukaisesti.
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä rekisteröidyn vaatimuksesta tai oma-aloitteisesti oikaistava, tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Rekisterinpitäjän on myös estettävä tällaisen tiedon leviäminen, jos tieto voi vaarantaa rekisteröidyn yksityisyyden suojaa tai hänen oikeuksiaan.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää poistamaan tietonsa henkilörekisteristä (artikla 17). Rekisterinpitäjän on poistettava ilman aiheetonta viivytystä rekisteröidyn vaatimuksesta henkilötieto.

Rekisteröidyllä on oikeus siirtää tietoja rekisteristä (artikla 20), silloin kun tietoja käsitellään suostumuksen tai sopimuksen perusteella. Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä rekisteröidyn vaatimuksesta toimitettava siirrettävä tieto yleisesti käytettävässä muodossa.

Rekisteröidyllä ei ole oikeuttaa siirtää tietoja, jos ne perustuvat oikeutettuun etuun.

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietoja käsittelyä (artikla 21), silloin kun tietoja käsitellään oikeutetun edun perusteella.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksen perusteella antamiensa tietojen käsittely (artikla 7). Rekisteröity voi myös pyytää poistamaan tietonsa (artikla 17).

Mihin rekisteröity voi ottaa yhteyttä?

Yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisia rekisteröidyn oikeuksia koskevan pyynnön voi tehdä Ravsisu Oy:lle sähköpostitse tietosuojavastaavalle Jaana Laitinen jaana.Laitinen(at)ravsisu.fi.